بررسی اتصال اینترنت ...
فایل های انگیزشی
صفحه اصلی » فایل های انگیزشی » اکوسیستم شگرد های تست زنی
تا 13 فروردین تمام فایل های این بخش رایگان هستند 😱😍
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مقدمه اکوسیستم شگرد های تست زنی
جلسه اول (مهندسی معکوس)[پارت ۱]
فایل صوتی :
جلسه اول(مهندسی معکوس)پارت ۲
فایل صوتی :
جلسه دوم (رد گزینه)پارت ۱
فایل صوتی :
جلسه دوم (رد گزینه)پارت ۲
فایل صوتی :
جلسه سوم (تکنیک مکث)
فایل صوتی :
جلسه چهارم (گزینش صحیح)
فایل صوتی :
جلسه پنجم(تکنیک گزینه های متناقض)
فایل صوتی :
جلسه ششم (تکنیک شناسایی کلید واژه ها)
فایل صوتی :
جلسه هفتم (درک عمیق سوال)
فایل صوتی نجوا :
جلسه هشتم (گزینش صحیح و رد گزینه)
فایل صوتی :
جلسه نهم (تکنیک مهندسی معکوس و رد گزینه)
فایل صوتی :
جلسه دهم (تکنیک مکث و رد گزینه)
فایل صوتی :
جلسه یازدهم (تکنیک سوالات آسان و رد گزینه)
فایل صوتی :
جلسه دوازدهم (تکنیک شناخت کلید واژه و گزینه های متناقض)
فایل صوتی :
جلسه سیزدهم (تکنیک گزینش صحیح و رد گزینه)
فایل صوتی :
جلسه چهاردهم (تکنیک ساده سازی سوال و گزینه های متناقض)
فایل صوتی :
جلسه پانزدهم (تکنیک تشخیص مصداق و گزینه های متناقض)
فایل صوتی :
جلسه شانزدهم (تکنیک شناخت کلید واژه ها و مهندسی معکوس )
فایل صوتی :
جلسه هفدهم (تکنیک درک سوال و رد گزینه )
فایل صوتی :
جلسه هجدهم (تکنیک مکث و رد گزینه)
فایل صوتی :
جلسه نوزدهم (تکنیک مکث و مهندسی معکوس)
فایل صوتی :
جلسه بیستم(تکنیک مکث ، قیود توضیحی ،مهندسی معکوس)
فایل صوتی :
جلسه بیست و یکم(تکنیک مکث ، قیود توضیحی ،کلید واژه ها)
فایل صوتی :
جلسه بیست و دوم (تکنیک،رد گزینه ،کلید واژه ،مکث )
فایل صوتی :
جلسه بیست و سوم(تکنیک کلید واژه ،گزینش صحیح و رد گزینه)
فایل صوتی :
جلسه بیست و چهارم (تکنیک گزینه های معارض ،رد گزینه ،گزینش صحیح)
فایل صوتی :
جلسه بیست و پنجم(تکنیک ظاهر قانون ،گزینش صحیح و رد گزینه)
فایل صوتی :
جلسه بیست وششم (تکنیک رد گزینه ، گزینش صحیح ، مکث)
فایل صوتی :
جلسه بیست و هفتم (تکنیک سوالات آسان، رد گزینه، گزینش صحیح )
فایل صوتی :
جلسه بیست و هشتم ( کلید واژه، رد گزینه،مکث، گزینش صحیح )
فایل صوتی :
جلسه بیست و نهم (تکنیک مهندسی معکوس ،گزینش صحیح ،ردگزینه ،مکث)
فایل صوتی :
جلسه سی ام (تکنیک درک عمیق سوال،کلید واژه،رد گزینه ،مکث ،)
فایل صوتی :
جلسه سی و یکم (تکنیک درک عمیق سوال،ردگزینه،مهندسی معکوس،مکث)
فایل صوتی :
جلسه سی و دوم (تکنیک درک عمیق سوال،ردگزینه،مهندسی معکوس،کلید واژه)
فایل صوتی :
جلسه سی و سوم (تکنیک درک عمیق سوال،ردگزینه،گزینش صحیح،کلید واژه)
فایل صوتی :
جلسه سی وچهارم (تکنیک درک عمیق سوال،ردگزینه،گزینش صحیح،کلید واژه،مکث)
فایل صوتی :
جلسه سی وچهارم (تکنیک درک عمیق سوال،ردگزینه،گزینش صحیح،کلید واژه،مکث،گزینه های معارض)
فایل صوتی :
جلسه سی وششم (تکنیک درک عمیق سوال،ردگزینه،گزینش صحیح،کلید واژه،مکث،گزینه های معارض)
فایل صوتی :
جلسه سی وششم (مهندسی معکوس،تکنیک درک عمیق سوال،ردگزینه،گزینش صحیح،کلید واژه،مکث،گزینه های معارض)
فایل صوتی :
جلسه سی وهشتم(مهندسی معکوس،تکنیک درک عمیق سوال،ردگزینه،گزینش صحیح،کلید واژه،مکث،گزینه های معارض)
فایل صوتی :
جلسه آخر (تکنیک مهندسی معکوس، درک عمیق سوال،ردگزینه،گزینش صحیح،کلید واژه،مکث،گزینه های معارض)
فایل صوتی :